Hồng hạc
Hồng hạc

Ảnh thiên nhiên: Hồng Hạc tại Pháp

Hình ảnh liên quan: